Úvodná konferencia

Úvodná konferencia projektu LIFE+ Hydroklimatická obnova vysušených oblastí Slovenska 16. máj 2013 (Areál Pohoda, Brestov).

Na konferencii sa zúčastnilo 93 ľudí (starostovia, poslanci obecných zastupiteľstiev, farmári, lesohospodári z obcí v povodí Ondavka). Konferencie sa zúčastnili aj zástupcovia samospráv iných obcí z východného Slovenska, správcovia vodných tokov (Slovenský vodohospodársky podnik a Štátne lesy slovenskej republiky), zástupcovia štátnej správy (úrad pre životné prostredie, pozemkový úrad, lesný úrad, úrad práce sociálnych vecí a rodiny) v pôsobnosti ktorých územie povodia Ondavky spadá. Na konferencii sa zúčastnili aj zástupcovia médií, ktoré pracujú v regióne Zemplína.

Na úvodnej konferencii boli prezentované výsledky analýz a navrhovaných riešení, časový plán aktivít, detaily realizácie projektu, spôsob technickej podpory pri realizácie projektu a zhrnuté do štúdie („VODA NA OZDRAVENIE KLIMY V POVODI ONDAVKY“, ktorá pozostáva z troch častí: (ANALÝZA POŠKODENIA KRAJINY, TYPY JEDNOTLIVÝCH OPATRENÍ, NAVRHOVANÉ RIEŠENIA V LESOPOĽNOHOSPODÁRSKEJ A URBANNEJ KRAJINE). Po prezentácii a diskusii, sa uskutočnili zasadnutia obecných zastupiteľstiev, na ktorých sa prijali uznesenia k navrhovaným riešeniam. Pracovná časť konferencie sa uzniesla o potrebe začatia realizácie prác na projektoch v jednotlivých obciach v letných mesiacoch s tým, že obce v spolupráci s Regionálnym združením obcí povodia Ondavky vytvoria zoznamy potenciálnych ľudí, ktorí budú zamestnaní na realizácii vodozádržných opatrení v prvej etape do konca roka 2013. Účastníci konferencie prejavili svoj názor na úroveň prezentácií a navrhovaných riešení v dotazníku, ktorý sa spracoval a výsledky sú zhrnuté v DOTAZNÍKU. Dotazník vyplnilo 51 z 93-troch účastníkov konferencie.

logo2

logo2

logo2