11. Voda pre ozdravenie klímy - Nová vodná paradigma

Cieľ
Vydať publikáciu pre širokú verejnosť, ktorá zosumarizuje predpoklady, predsudky, prístupy a postoje rozličných skupín spoločnosti k vode.

Partneri
ZMOS, NPOA, Torry Consulting, NOS OSF, Municipalia

Finančná podpora
NPOA, Torry Consulting, NOS OSF, Dexia Banka

Termín realizácie
január 2007 - jún 2007