Venujte 2(3)% ochrane vôd, stromov a ozdravovaniu klímy!

17.12.2016
Venujte 2(3)% ochrane vôd, stromov a ozdravovaniu klímy!

lav.2perc

23 ročná cesta Občianskeho združenia MVO Ľudia a voda riešiť problémy ochrany vôd, prírody i klímy priniesla množstvo konkrétnych riešení, ako efektívne, ľahko i komplexne chrániť, využívať i obnovovať prírodné zdroje pre trvalo udržateľný život i prosperitu Slovenska.

Tu sú hlavné výstupy, ktoré presiahli aj hranice Slovenska:

1.     Voda pre tretie tisícročie(1994) – Alternatívna vodohospodárska koncepcia, ktorá bola za čias dočasnej Moravčíkovej vlády schválená v NRSR a ak by sa bola realizovala, ušetrilo by sa viac ako 18 mld. Sk (600 mil. eur) na verejných zdrojov. Mečiarova vláda to zmenila a stálo to daňových poplatníkov 54 mld. Sk  (1,8 mld. eur)   
2.     Modrá Alternatíva(1996)– ekosystémová ochrana a obnova vôd. Viac ako 10 násobne lacnejšie riešenie získavanie vodných zdrojov ako vodohospodári presadzujú prostredníctvom priehrad. Vodohospodári bránia tomu v prípade konfliktu o priehradu Tichý Potok a presadzujú investíciu na priehradu za 384 mil. eur. Na získanie vodného zdroja by stačilo 35 mil. eur
3.     Vodný les Slovenskej sporiteľne(2005)– ekosystémová obnova poškodených lesných ekosystémov. Komplexná obnova a podpora rastu lesov na ekologických princípoch – Zrealizovaných 92 hektárov po veternej kalamite vo Vysokých Tatrách. Ak by sa projekt realizoval po veternej kalamite vo Vysokých i Nízkych Tatrách, mohli sme už mať reálne fungujúci mladý les v Národných parkoch.
4.     Ľudová univerzita vody (2009)– permanentne vzdelávanie dobrovoľníkov i samospráv pre integrovanú ochranu vôd. Realizácia projektu vytvorila systém, ktorý sa použil pri relizácii Vládneho programu revitalizácie krajiny po povodniach v roku 2010.
5.     Revitalizácia poškodených častí krajiny po historických povodniach (2011)– Na základe skúseností, ktoré sa trpezlivo zhromažďovali v občianskom združení MVO Ľudia a voda sa pripravil a v 488 obciach Slovenska zrealizovalo Viac ako 500 projektov vodozádržných opatrení, ktorých objem presahuje 10 mil. m3 a na realizácií ktorých získalo prácu viac ako 7.800 dlhodobo nezamestnaných chudobných ľudí
6.     Nová vodná paradigma – Voda pre ozdravenie klímy– Koncept novej vodohospodárskej politiky pre Slovensko, Európu i svet. Tento koncept sa premietol do Vládneho programu revitalizácie krajiny, ktorý sa začal realizovať za Vlády Ivety Radičovej, do Novej vodnej politiky, ktorú schválila Rada Európy pre životné prostredie 17. marca 2012 i do Globálneho akčného plánu obnovy malých vodných cyklov a klímy, ktorý bol prezentovaný na Klimatickom summite v Paríži v decembri 2015
7.     Modré školy – projekty zakladania edukačných centier praktickej výchovy novej generácie mladých ľudí na stredných a základných školách
8.     Dažďové záhrady  podpora a rozvoj ekotechnologických riešení, ako zbierať dažďovú vodu v intravilánoch miest a obcí a ozdravovať klímu
9.     Globálny Akčný plán obnovy malých vodných cyklov a klímy – Spracovaný globálny akčný plán pre ozdravenie klímy planéty Zem. Jeho masovou a globálnou realizáciou je možné ozdraviť klímu planéty Zem do 10-tych rokov a vytvoriť globálnu klimatickú, potravinovú, vodnú bezpečnosť pre ľudí na planéte Zem s vytvorením viac ako 100 mil. pracovných príležitostí.

Štartujerme a pripravujeme

1.     Zachráňme stromy – projekt začal petíciou za zákaz ich bezbrehého výrubu. Petíciu podpísalo takmer 12.000 ľudí. Štát nemá záujem toto riešiť, pomôžte nám projekt dokončiť!
2.     Tam, kde spadne - všeľudová a celosvetová kampaň TAM, KDE SPADNE má za cieľ robiť osvetu o VODE a nabádať dobrých ľudí, aby rozumným spôsobom zadržali vodu v krajine
3.     Dažďové mestá – v spolupráci s Soeul University z Južnej Kórei pripravujeme podklady a strategické dokumenty pre konkrétnu realizáciu Novej vodnej paradigmy v mestách po celom svete
4.     Modrá ekonomika –Modráekonomika je systém, ktorý zhodnocuje miestne prírodné zdroje a rozvíja miestnu  výrobu pre miestnu potrebu -  je to najlacnejší a najlepší systém pre zdravie a životné prostredie, na príklade Košického kraja chceme rozvinúť filozofiu Modrej ekonomiky ako modelového riešenia pre prosperujúce regióny minimálne Strednej Európy.  


MVO Ľudiaa voda vie ako na to. 23 ročné pôsobenie to dokazuje. Ak by sme mali väčšiu podporu, dokážeme premeniť vašu podporu na ďalšie zelené oázy. Tiež sa môžete stať dobrovoľníkmi aktivít, ak si myslíte, že chcete stráviť svoj voľný čas 

Môžete to urobiť sponzorským darom, či darovaním 2 (3) % z daní a finančných podporovateľov v naštartovanom Programe revitalizácie krajiny pokračovať plnom rozsahu, aby Slovensko nestratilo to, čo sa na Slovensku zrodilo. Aby Slovensko ponúklo Európe i svetu riešenie, ako zastaviť vysychanie Európy a prinavrátiť ľuďom dôveru vo vlastné schopnosti obnovovať to, čo sme pokazili pre prosperitu svojej rodiny, komunity, regiónu, štátu i celého európskeho spoločenstva.


 
Údaje o MVO Ľudia a voda:
IČO: 31302921
Prima Banka a.s.
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno: MVO Ľudia a voda
Sídlo: Čermeľská cesta 24, 040 01, Košice 1

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane