Zrealizované projekty

1. Štúdie pre 1. a 2. realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR 2011 a 2012
Cieľ
Vypracovanie štúdií Integrovaného manažmentu vody v územiach obcí, odborné poradenstvo a po - realizačné zameranie revitalizačných opatrení v obciach.

Partneri
Zázrivá, Plášťovce, Baďan, Prenčov, Mýtna, Dobroč, Lovinobaňa, Fričkovce, Karná, Toporec, Kyjov, Jakubany, Orlov, Pčoliné, Beharovce, Čamovce, Dúbrava, Herľany, Ruskov, Hromoš, Jarovnice, Vyšná Kamenica, Bystré, Čirč, Holumnica, Hranovnica, Chmeľnica, Inovce, Jasenov, Jelšovce, Kamienka, Klenová Koškovce, Kotmanová, Krásny Brod, Lackovce, Lesnica, Matysová, Machajlov, Oľka, Palota, Pčoliné, Píla, Podolínec, Príslop, Renčišov, Repejov, Sedliská, Slovenské Krivé, Topoľa, Toporec, Údol, Uličské Krivé, Varechovce, Veľké Dravce, Zubné

Finančná podpora
Úrad vlády Slovenskej republiky (prostredníctvom konkrétnych miest a obcí)

Termín realizácie
február 2011 - apríl 2012
2. Komunitné informačné centrum
Cieľ
Rekonštrukcia usadlosti v Nižných Repašoch. Zriadenie Komunitného a turistického informačného centra spolu s Centrom zručností, Múzea remesiel a Centrom alternatívnych technológií.

Partneri
Lokálni remeselníci

Finančná podpora
Ľudia a voda - vlastné zdroje a zdroje z 2 %

Termín realizácie
trvalý
3. Škola Zdravej Klímy
Cieľ
Zavádzanie technologických inovácií a úspor do energetického hospodárstva budovy školy (Základná škola Lomnica - Vranov nad Topľou), vzdelávanie širokej verejnosti a budovanie kapacít v možnostiach energetických inovácií.

Partneri
Mesto Vranov nad Topľou, ZŠ Lomnica

Finančná podpora
UNDP, GEF SGP

Termín realizácie
máj 2010 - október 2012
4. Voda bez hraníc
Ciele
Vytvorenie spoločnej Slovensko - ukrajinskej platformy na posilňovanie občianskej participácie pri plošnej ochrane vôd v ekosystémoch vodných zdrojov v prihraničných riekach.

Partneri
Užanský národný park, obec Baranince

Finančná podpora
NPOA

Termín realizácie
január 2010 - november 2010
5. Karpatské vody pre život
Cieľ
Budovanie kapacít na integrovanú ochranu vôd v okolí obce Baranince (Ukrajina). Aktivity projektu nadväzujú na projekt „Voda bez hraníc“.

Partneri
Užanský národný park, obec Baranince

Finančná podpora
NPOA

Termín realizácie
máj 2010 - december 2010
6. Obec ako líder v rozvoji regiónu
Cieľ
Optimalizácia pracovných procesov, organizačnej štruktúry, inštitucionalizácia činností vyplývajúcich, zvýšenie kvalifikácie ľudských zdrojov a zvýšenie potenciálu pre uplatnenie sa na trhu práce i v iných oblastiach a činnostiach.

Partneri
Obce Spišský Štiavnik, Hrabušice, Hranovnica

Finančná podpora
ESF, SIA

Termín realizácie
marec 2009 - január 2010
7. Horno - šarišskí umelci a remeselníci
Cieľ
Podpora osôb aktívnych v remeselníckych tradíciách, záchrana činností historicky a kultúrne spätých s regiónom, predstavujúcich zdroj príjmov pre osoby schopné samostatnej činnosti.

Partneri
Obce hornej Torysy: Krivany, Torysa, Bajerovce, Krásna Lúka, Tichý Potok, Brezovica,
Brezovička, Nižné Repaše, Vyšné Repaše

Finančná podpora
ESF, FSR

Termín realizácie
február 2010 - marec 2011

www.lipovylist.sk
8. Štúdie IMV
Cieľ
Vypracovanie štúdií Integrovaného manažmentu vody v územiach obcí.

Partneri
Stará Bystrica, Ťahanovce, Agentúra regionálneho rozvoja pri KSK, Raslavice, Kuková, Uľany nad Žitavou, Prešov, Oščadnica, Horný Hričov

Finančná podpora
uvedené obce a organizácie

Termín realizácie
január 2007 - október 2010
9. Ľudová univerzita vody
Cieľ
Posilnenie sociálnej inklúzie a rovnosti príležitosti na trhu práce, a to tým, že pomôže integrovane rozvinúť ľudské zdroje v regiónoch pravidelne postihovaných povodňami, odštartovať systémové vzdelávacie nástroje pre vidiecke komunity, pomocou ktorých bude možné rozvíjať vedomostnú kapacitu pre podnikanie vo využívaní prírodných zdrojov v problematike vodného hospodárstva.

Partneri
ZMOS, obce: Kladzany, Raslavice, Pečovská Nová Ves, Svinica, Oščadnica a mesto Prešov

Finančná podpora
ESF FSR

Termín realizácie
november 2007 - december 2008

www.luv.sk
10. Tatranská škola regionálneho rozvoja
Cieľ
V procese vzdelávania, komunikácie a interaktívnej diskusie zástupcov všetkých zainteresovaných sektorov navrhnúť riešenia pre udržateľnú prosperitu regiónu Vysoké Tatry.

Partneri
Mesto Vysoké Tatry, Tatravia

Finančná podpora
ESF FSR

Termín realizácie
júl 2007 - november 2008
11. Voda pre ozdravenie klímy - Nová vodná paradigma
Cieľ
Vydať publikáciu pre širokú verejnosť, ktorá zosumarizuje predpoklady, predsudky, prístupy a postoje rozličných skupín spoločnosti k vode.

Partneri
ZMOS, NPOA, Torry Consulting, NOS OSF, Municipalia

Finančná podpora
NPOA, Torry Consulting, NOS OSF, Dexia Banka

Termín realizácie
január 2007 - jún 2007
12. Voda pre obnovu Tatranskej prírody
Cieľ
Vylepšiť zásobovanie vodou pre areál Expozície tatranskej prírody v Tatranskej Lomnici.

Partneri
ŠL TANAP

Finančná podpora
Environmentálny fond, ŠL TANAP

Termín realizácie
február 2007 - október 2007
13. Vodný les Slovenskej sporiteľne
Cieľ
Realizácia „vodoholdingov“ (malých vodozdržných nádrží) na zadržanie dažďovej vody a zmiernenie rizík povodní a pôdnej erózie a zároveň ako vlahu pre novo vysadené sadenice stromov vo Vysokých Tatrách, na plochách postihnutých veternou kalamitou na jeseň 2004.

Partneri
Občianske združenie Za čisté Tatry, Pčola, Slovenský Skauting,

Finančná podpora
Slovenská sporiteľňa

Termín realizácie
jún 2005 - august 2006
Staršie programy OZ Ľudia a voda
 • Alternatívna vodohospodárska politika Slovenska (Voda pre tretie tisícročie), 1993-94
 • Alternatívny návrh tvorby vodných zdrojov v oblasti Tichý Potok (Modrá alternatíva), 1994-96
 • Modrá alternatíva - realizácia pilotného projektu zadržiavania vody v prírodných ekosystémoch, 1995-96
 • Letné tábory Modrá alternatíva MA´95, MA´96, MA´97, MA´98, MA´99, MA´ 00
 • Výtvarná súťaž pre deti na tému „Živá a mŕtva voda“ - 1996, 1997
 • Aplikovaná ekonomika pre študentov 3. ročníka Gymnázia v Lipanoch od šk. roka 1997-98
 • Trvalo udržateľné poľnohospodárstvo, workshop, Krivany 1997
 • Komunitní lídri, tréningový workshop, Krivany, 1997
 • Vidiecka turistika, tréningový workshop, Krivany, 1997
 • Technológie čistenia odpadových vôd, trojdňový workshop, Krivany 1997
 • Dedina tretieho tisícročia v Karpatskom Euroregióne, 1997-99
 • Zastavme vysušovanie Slovenska, 1998-2000
 • Organizovanie trhu remesiel, Krivany 1998, 1999
 • Komunitné informačné centrum Nižné Repaše - 1998-2002
 • Dedina a demokracia pod Levočskými vrchmi - Kampaň vzdelávania a zvýšenia informovanosti verejnosti do parlamentných a komunálnych volieb v roku 1998 prostredníctvom šírenia informácií a diskusných fór, 1998
 • Rozvoj regiónov, analýza stavu regiónu, dvojdňový workshop, Bijacovce, november 1999
 • ČOV - Alternatívne čistenie odpadových vôd Nižné Repaše, 1999-2000
 • V histórii je naša budúcnosť - rozvoj remesiel vo vidieckych oblastiach Karpatského Euroregiónu, 1999-2000
 • Trvalo udržateľný rozvoj znevýhodnených oblastí Slovenska - pilotný projekt v okresoch Levoča a Sabinov, 1999-2002
 • Pomôžme si sami – vzdelávanie nezamestnaných a ďalších sociálne znevýhodnených skupín, aby si vytvárali sami svoje podnikateľské plány v okresoch Sabinov a Levoča, 1999-2002
 • Dialóg pokračuje – pokračovanie diskusných fór na posilňovanie občianskej participácie, 2000
 • Komunitné Centrum zručnosti Nižné Repaše - 2000-01
 • Rozvoj zručnosti a tréning asertivity, dvojdňový tréning, Levoča, december 2000
 • Desaťtýždňové kurzy pre nezamestnaných „Zakladám si svoj podnik“ Sabinov - 13 absolventov, 2000, Levoča -15 absolventov, 2001, Lipany - 9 absolventov, 2002, Levoča - 12 absolventov
 • Rozvoj zručnosti tímov, dvojdňový tréning, Hrabušice, jún 2000
 • Návrh stratégie rozvoja regiónu, dvojdňový workshop, Dubovica, marec 2000
 • Žijeme v jednom povodí - posilňovanie občianskej participácie prostredníctvom interaktívnych diskusií zainteresovaných, 2001
 • Komunitné Centrum zručnosti Krivany, 2001
 • Komunitné Centrum zručnosti pre rómsku komunitu Lipany, 2001
 • Prezentácia regionálneho plánu a spätná väzba, dvojdňový workshop, Dubovica, september 2001
 • Technika vypracovávania projektov, dvojdňový tréning, Dubovica, máj 2001
 • Akčne a finančné plány rozvoja regiónov, dvojdňový tréning, Levoča, marec 2001
 • Nové doteraz zanedbávané súvislosti vplyvu človeka na klimatické zmeny i globálne otepľovanie, 2001-02
 • Remeslá deťom, súťaž mladých remeselníkov v roku 2001 a letné tábory Remeslá deťom 2001-03
 • Regióny si pomáhajú sami - Dvojdňová konferencia v Levoči, február 2002 
 • Vodný les SLSP - realizácia pilotného projektu zadržiavania vody v prírodných ekosystémoch - v katastrofou postihnutom území Vysokých Tatier - Starý Smokovec - 2005
 • Mesiac dobrovoľníkov v Tatrách Vodný les SLSP - druhá etapa pilotného projektu - Tatranská Lomnica - 2006