9. Ľudová univerzita vody

Cieľ
Posilnenie sociálnej inklúzie a rovnosti príležitosti na trhu práce, a to tým, že pomôže integrovane rozvinúť ľudské zdroje v regiónoch pravidelne postihovaných povodňami, odštartovať systémové vzdelávacie nástroje pre vidiecke komunity, pomocou ktorých bude možné rozvíjať vedomostnú kapacitu pre podnikanie vo využívaní prírodných zdrojov v problematike vodného hospodárstva.

Partneri
ZMOS, obce: Kladzany, Raslavice, Pečovská Nová Ves, Svinica, Oščadnica a mesto Prešov

Finančná podpora
ESF FSR

Termín realizácie
november 2007 - december 2008

www.luv.sk