Školenie vodných pracovníkov

Prvého augusta sa naštartovali aktivity vzdelávania 58 vodných pracovníkov z povodia Ondavky, ktorí začali pracovať na opatreniach pre ozdravovanie klímy vo svojich obciach. Procesu vzdelávania sa zúčastnili aj vodní majstri i starostovia obcí, v ktorých sa projekt Hydroklimatickej obnovy realizuje.

Proces vzdelávania pozostával zo štyroch samostatných častí a trval od 1. do 9. augusta 2013.

V prvej časti vzdelávania boli prezentované absolventom prednášky o príčinách vzniku lokálnych záplav, sucha a klimatickej zmeny, ako aj degradácia ekosystémov i areálov vo vonkajšej lesopoľnohospodárskej a vnútornej urbannej krajine vo všeobecnej rovine. Bol kladený dôraz na to, aby absolventi pochopili prečo je potrebné revitalizovať krajinu, prečo je potrebné zadržiavať vodu v krajine z hľadiska environmentálneho (povodne, sucho, klimatická zmena, biodiverzita, ochrana ekosystémov) ,ekonomického (čo znamená voda v krajina z hľadiska jej produkčného potenciálu), kultúrneho (vzťah človeka k vode a vplyv vody na správanie sa človeka), sociálneho (vytváraniepracovných príležitostí), bezpečnostného (ochrana pred povodňami). Z vodných tímov boli vybraní pilčici, ktorí prešli samostatným vzdelávaním a získali pilčícky preukaz spôsobilosti.

V druhej časti vzdelávacieho kurzu boli prezentované konkrétne navrhované opatrenia pre povodie Ondavky, rozsah prác, časový harmonogram, štruktúra riadenia realizácie prác, ako aj konkrétne technické detaily postupu realizácie jednotlivých prvkov, na čo si treba dávať pozor pri realizácii a ako bezpečne postupovať pri realizácii opatrení priamo v teréne. Súčasťou tejto časti vzdelávacieho kurzu bolo aj vysvetlenia absolventom vzdelávacieho kurzu technické, bezpečnostné a kapacitné zabezpečenie a práca na lokalitách.

Tretia časť vzdelávacieho kurzu bolo spoločná praktická realizácia opatrení priamo v teréne vo vybranej lokalite v Ohradzanoch, počas ktorej sa zrealizovalo 5 konkrétnych objektov, ktoré sa následne zhodnotili, ich kvalita i nedostatky. Po absolvovaní týchto konkrétnych riešení, boli absolventi rozdelení do 8 vodných tímov, ktoré následne začali realizovať adaptačné opatrenia vo vybraných lokalitách svojich obcí. V záverečný deň školenia vodné tímy prezentovali zrealizované opatrenia na spoločnom sedení, počas ktorého sa zhodnotila kvalita prác, výkony i dodržiavania bezpečnosti práce.

Od 15. augusta vodné tímy pracujú na realizovaní adaptačných opatrení vo svojich obciach pod vedením vodných majstrov a koordinačného tímu, ktorý monitoruje priebeh realizácie prác. Práce na opatreniach budú postupne realizované do 15. decembra 2013, kedy sa uskutoční spoločné sedenie s prezentáciou dosiahnutých výsledkov.

logo2

logo2

logo2

logo2

logo2

logo2

logo2

logo2


V septembri 2014 sa pracovníci po obciach učili vybudovať si dažďovú záhradu.

logo2

Manuál pre vytvorenie si dažďovej záhrady"