Projekt LIFE+

Názov projektu

OZDRAVENIE KLÍMY VO VYSUŠENÝCH OBLASTIACH SLOVENSKA POMOCOU HYDRO - KLIMATICKEJ OBNOVY
143 image Informačná tabuľa projektu
143 image Leaflet o projekte

logo LIFERámec projektu

Projekt sa realizuje vďaka podpore Európskeho fondu LIFE+ Environment Policy and Governance LIFE11 ENV/SK/1019 8/2012 - 9/2015
 143 image Prezentácia projektu
 143 image LIFE + Project Proposal

Miesto implementácie

obce: Baškovce, Černina, Gruzovce, Hrubov, Ohradzany, Slovenská Volová, Sopkovce, Turcovce

obce

Celková výmera zapojených obcí

7044 ha

Počet obyvateľov v zapojených obciach

2801

Trvanie projektu

August 2012 - September 2015

Rozpočet

 Príspevok od EÚ  690 267 €
 Príspevok Ľudia a voda  141 288 €
 Príspevok Ondávka  600 000 €
 Celková suma  1 431 535 €

Realizátori prokejtu

 Koordinujúci príjemca  Občianske združenie Ľudia a Voda
 Pridružený príjemca  Regionálne združenie Ondávka

Projektový tím

 Projektový koordinátor  Ing. Danka Kravčíková
 Projektový manažér  Ing. Michal Kravčík, CSc.
 Finančný manažér  Jaroslava Pajtinková
 Externý manažér  Ing. Ľubica Tomášová
 Odborný tím  Dr. Ing. Michal Gažovič
 Ing. Ján Hronský
 Mgr. Pavol Varga

Ciele projektu

 • Ozdravenie klímy a krajiny prostredníctvom integrovaného zadržiavania dažďovej vody v poškodených častiach krajiny, pomocou vodozádržných opatrení.
 • Využitie rôznych technologických riešení na prevenciu pred nadmerným odtokom dažďovej vody z lesopoľnohospodárskej i urbannej krajiny.
 • Ozdravovať klímu zadržiavaním dažďovej vody na mieste kde dopadne.
 • Zvyšovanie zásob vodných zdrojov v povodí, predchádzanie povodniam, suchu a erózii a zmiernenie negatívnych dôsledkov zmeny klímy.
 • Zapájanie miestnych komunít do ochrany životného prostredia (vytváranie pracovných príležitostí).
Hlavné aktivity
 • Výber lokalít a spracovanie projektov revitalizácie
 • Prezentácia projektov na obecných zastupiteľstvách a ich schválenie
 • Úvodná konferencia s prezentáciou navrhnutých projektov
 • Výber a školenie pracovníkov
 • Práce v terénne, výstavba vodozádržných opatrení
 • Monitorovanie a hodnotenie účinnosti aplikovaných opatrení
 • Vypracovanie a publikácia manuálu „Ozdravujem klímu vo svojej komunite”
 • Záverečná konferencia a šírenie výsledkov projektu
   

Očakávané výsledky

 • Jednorázové cyklické zadržanie minimálne 120 000 m3 dažďovej vody v povodí Ondávky
 • Zamestnanie pre minimálne 80 miestnych obyvateľov na jeden rok
 • Zmierniť dopady sucha a záplav v povodí Ondávky
 • Zlepšenie ochrany prírody a biodiverzity v povodí
 • Zvýšenie atraktivity povodia pre rozvoj cestovného ruchu
 • Vytvorený systém a metodický postup ako ozdravovať klímu na komunitnej úrovni
MINIMÁLNE NAVRHOVANÉ OPATRENIA PRE JEDNU OBEC: 15 000 m3 vodozádržných opatrení na cyklické zadržiavanie dažďových vôd v tejto štruktúre:
 • Minimálne 100 hrádzok
 • Minimálne 3 retenčné nádrže
 • Minimálne 5 dažďových záhrad
 • Minimálne 7 km zrekultivovaných lesných ciest
   

Harmonogram aktivít

image  Harmonogram realizácie projektu